Recht van herroeping (herroepingsrecht)
3.1. De klant heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de klant of een aan de klant toe te rekenen derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant de verkoper door middel van een schriftelijke verklaring (per post of e-mail) op de hoogte brengen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen op het volgende adres.

Kaj Hensen
Eigenaar Petucci Interiors & Accessories Weissenbach 95
4822 Bad Goisern
e-mail: info@petucci.eu

De klant kan gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor annulering (bijlage 1 van de AV), dat echter niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn wordt toegezonden.

3.2. Indien de Klant dit contract opzegt, zal de Verkoper de Klant alle van de Klant ontvangen betalingen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de Klant een ander type levering heeft gekozen dan de gunstigste standaardlevering die door de Verkoper wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop de Verkoper de kennisgeving van uw opzegging van dit contract heeft ontvangen, terugbetalen.

Hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, zal voor deze terugbetaling worden gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in geen geval zullen voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht. De verkoper kan terugbetaling weigeren totdat hij de goederen heeft teruggekregen of totdat het bewijs is geleverd dat de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

2

De klant dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop de klant de verkoper van de ontbinding van deze overeenkomst in kennis heeft gesteld, aan de verkoper terug te zenden op het adres van de verkoper, Kaj Hensen, eigenaar Petucci Interiors & Accessoires, Weissenbach 95, 4822 Bad Goisern.

De termijn is in acht genomen indien de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen worden verzonden. De klant draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen indien deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.
3.3. De klant verliest zijn herroepingsrecht indien bij verzegelde producten (gelaste kunststofverpakking) de verzegeling/het lassen van de kunststof na levering is verwijderd. Dit resulteert in overeenstemming met § 18 para. 1 Z 5 FAGG om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne.

3.4. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op goederen die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, die duidelijk aan persoonlijke behoeften zijn aangepast (zoals gravures, afmetingen, enz.) of die door hun aard niet geschikt zijn om te worden teruggezonden.

Bijlage 1:

Annuleringsformulier

Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en aan ons terug te zenden.

Naar:
Kaj Hensen
Eigenaar Petucci Interiors & Accessories Weissenbach 95
4822 Bad Goisern
e-mail: info@petucci.eu

Hierbij herroep ik de door mij gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen

page5image66769984

Besteld op Factuurnummer: Reden van retourzending:

Naam: Adres:

Datum:

ontvangen op

Handtekening:

(alleen vereist voor mededelingen op papier)