Algemene voorwaarden

Webwinkel Tulpe (onder GTC Houtbewerkers/timmerlieden)

  1. Algemeen

1.1. De volgende Algemene Voorwaarden (hierna te noemen AV) zijn van toepassing op alle rechtshandelingen tussen Kaj Hensen, Inhaber Tulpe, Leitenbergstraße 17, 4820 Bad Ischl, (hierna te noemen Verkoper) als exploitant van de webshop www.tulpe.shop (hierna te noemen Webshop) en eventuele contractuele partners van Verkoper in het kader van bestellingen in de Webshop (hierna te noemen Klant).

1.2. De leveringen en diensten van de Verkoper worden uitsluitend verricht op basis van deze AV in de op dat moment geldende versie. Andere algemene voorwaarden van de klanten worden slechts aanvaard indien zij uitdrukkelijk en bindend schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3. De Verkoper kan de AV te allen tijde wijzigen. Bestaande klanten zullen hiervan op de hoogte worden gebracht. Instemming met de wijziging van de AV wordt geacht te zijn gegeven, indien de klant de overeenkomst met de verkoper voortzet.

1.4. De contractuele taal is Duits.

1.5. Voor zover in deze AV de eis van de schriftelijke vorm is opgenomen, wordt daaraan in de regel voldaan door middel van een e-mail.

 

  1. Orderproces, offerte, sluiting van het contract

2.1. Alle informatie over goederen en prijzen in de webwinkel en tijdens het bestelproces door de klant zijn niet-bindend.

2.2. De in de webwinkel aangeboden producten vormen geen juridisch bindend aanbod. De klant wordt hierbij slechts uitgenodigd om een aanbod te doen door een bestelling te plaatsen.

2.3. Voordat een bestelling wordt geplaatst, moeten de registratiegegevens worden ingevoerd als gast (eenmalige bestelling) of voor registratie in de webshop (voornaam, achternaam, bedrijf (indien van toepassing), straat en huisnummer, postcode, plaats, land, e-mailadres, telefoonnummer, BTW-ID (indien van toepassing). Na de eerste registratie is alleen een login met e-mailadres en wachtwoord vereist. De klant is verplicht de in de inschrijvings- en bestelformulieren verstrekte velden of gegevens volledig en naar waarheid in te vullen. Een bestelling is slechts mogelijk indien alle verplichte velden van de inschrijvings- en bestelformulieren zijn ingevuld. Bij het plaatsen van een bestelling dient de klant de gewenste goederen inclusief het aantal/hoeveelheid alsmede de wijze van verzending en de wijze van betaling te selecteren, waarbij de betreffende precontractuele informatie voor consumenten conform § 5a KSchG en § 4 FAGG wordt weergegeven. De informatie kan worden gecontroleerd in het winkelmandje. De klant kan zijn offerte uitsluitend via het bestelformulier van de webwinkel indienen. Door op de knop “Bestelling onder voorbehoud van betaling” te klikken, doet de klant een bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst voor de goederen die zich in het winkelmandje bevinden. Door het indienen van de offerte wordt de precontractuele informatie geacht te zijn verstrekt en worden deze AV geacht te zijn overeengekomen voor de rechtsverhouding met de verkoper.

2.4. Na het verzenden van de bestelling ontvangt de klant een automatisch gegenereerde orderbevestiging over de ontvangst van de bestelling. Deze orderbevestiging houdt geen aanvaarding van het contract in. Het dient alleen om de klant te informeren dat de bestelling door de verkoper is ontvangen. De klant is verplicht onmiddellijk melding te maken van kennelijke fouten in de orderbevestiging, alsmede van afwijkingen tussen de bestelling en de orderbevestiging.

2.5. Het koopcontract komt pas tot stand met de kennisgeving van aanvaarding en levering. Het verkoopcontract wordt niet bewaard door de verkoper. De klant kan echter de verklaring van aanvaarding samen met de essentiële inhoud van het contract afdrukken.

2.6. De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

2.7. Kunnen bestellingen, bijvoorbeeld niet worden geleverd wegens leveringsproblemen van de leverancier, zullen de klanten daarvan onverwijld in kennis worden gesteld. Reeds gedane betalingen zullen onmiddellijk worden terugbetaald.

2.8. Levering geschiedt alleen aan consumenten binnen Europa.

2.9 Door de bestelling te plaatsen, verzekert de klant dat hij of de ontvanger van de goederen ouder is dan 18 jaar.

2.10. Commerciële wederverkoop van de goederen door de klant is niet toegestaan.

 

  1. Recht van herroeping (herroepingsrecht)

3.1. De klant heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de klant of een aan de klant toe te rekenen derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant de verkoper door middel van een schriftelijke verklaring (per post of e-mail) op de hoogte brengen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen op het volgende adres.

 

Kaj Hensen

Eigenaar Tulp

Weissenbach 95

4822 Bad Goisern

e-mail: info@tulpe.shop

Tel. +43-(0)6604005415

 

De klant kan hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor annulering gebruiken (bijlage 1 van de AV), dat echter niet verplicht is.

 

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn wordt toegezonden.

 

3.2. Indien de Klant zich terugtrekt uit dit contract, zal de Verkoper alle betalingen die hij van de Klant heeft ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de Klant een ander type levering heeft gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door de Verkoper wordt aangeboden), onverwijld en ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de Verkoper de kennisgeving van uw terugtrekking uit dit contract heeft ontvangen, aan de Klant terugbetalen.

 

Voor deze terugbetaling zal hetzelfde betaalmiddel worden gebruikt dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in geen geval zullen voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht. De verkoper kan terugbetaling weigeren totdat hij de goederen heeft teruggekregen of totdat het bewijs is geleverd dat de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 

De klant dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop de klant de verkoper van de ontbinding van deze overeenkomst in kennis heeft gesteld, aan de verkoper terug te zenden op het adres van de verkoper, Kaj Hensen, eigenaar Petucci Interiors & Accessoires, Weissenbach 95, 4822 Bad Goisern.

 

De termijn is in acht genomen indien de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen worden verzonden. De klant draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

 

De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen indien deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

3.3. De klant verliest zijn herroepingsrecht indien bij verzegelde producten (gelaste kunststofverpakking) de verzegeling/het lassen van de kunststof na levering is verwijderd. Dit resulteert in overeenstemming met § 18 para. 1 Z 5 FAGG om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne.

3.4. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op goederen die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, die duidelijk aan persoonlijke behoeften zijn aangepast (zoals gravures, afmetingen, enz.) of die door hun aard niet geschikt zijn om te worden teruggezonden.

 

  1. Betalings- en leveringsvoorwaarden

4.1. De vermelde prijzen zijn geldig op het ogenblik van de bestelling, inclusief de wettelijke BTW. De afrekening geschiedt in euro. Alleen de betaalwijzen die in het kader van de bestelling worden aangeboden, worden aanvaard.

4.2. Indien de vermelde prijs van een artikel wordt verhoogd met afzonderlijke verzendkosten, wordt tijdens het bestelproces een overeenkomstige opmerking gemaakt. De verzendkosten worden tijdens het bestelproces berekend en vermeld en zijn voor rekening van de klant.

4.3. De Verkoper aanvaardt de op de Website vermelde betalingswijzen. Indien geen andere wijze van betaling is overeengekomen, verbindt de klant zich ertoe de koopprijs volledig te betalen bij het sluiten van de overeenkomst. Betaling is onmiddellijk verschuldigd. De levering van de goederen zal pas plaatsvinden nadat het bedrag op de bankrekening van de verkoper is bijgeschreven. De opgegeven kredietkaart wordt onmiddellijk na verzending van de bestelling gedebiteerd. De kredietkaartgegevens worden in geen enkele vorm opgeslagen.

4.4. In geval van levering in een niet-EER-land draagt de klant alle invoer- en uitvoerkosten, met inbegrip van alle douanerechten, vergoedingen en heffingen.

4.5. De Verkoper is niet verplicht tot uitvoering voordat de Klant aan al zijn voor de uitvoering noodzakelijke verplichtingen heeft voldaan. Tenzij anders overeengekomen, verzendt de verkoper de bestelde goederen binnen 6 weken na ontvangst van de betaling. De niet-naleving van de leveringstermijnen geeft de klant in ieder geval slechts het recht zijn herroepingsrecht uit te oefenen, indien de verkoper de levering niet uitvoert ondanks het feit dat hij schriftelijk een uiterste termijn van ten minste 2 weken heeft gesteld. De leveringstermijn wordt verlengd met de duur van de belemmering die te wijten is aan alle omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van de partijen, zoals gevallen van overmacht, onvoorzienbare bedrijfsstoringen, officiële interventies, vertragingen bij vervoer en douane-inklaring, transportschade, arbeidsconflicten. Voor zover deelleveringen mogelijk zijn, zijn zij ook wettelijk toegestaan. Elke gedeeltelijke levering wordt beschouwd als een afzonderlijke transactie en kan afzonderlijk door de Verkoper worden gefactureerd. Het risico van toevallige teloorgang en toevallige verslechtering gaat bij de overhandiging over op de vervoerder/bezorger die met de levering is belast.

 

  1. Garantie / Vergoeding / Aansprakelijkheid

5.1. De wettelijke voorschriften zijn van toepassing op garantieclaims.

5.2. Verkoper is in beginsel slechts aansprakelijk voor schade die aan opzet of grove schuld is te wijten. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door lichte nalatigheid is uitgesloten. Deze beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing op persoonlijk letsel. Schadevergoeding voor gevolgschade veroorzaakt door een gebrek, geldelijke verliezen, niet gerealiseerde besparingen, renteverlies en schade uit vorderingen van derden op de klant is uitgesloten, tenzij deze door de verkoper opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt.

5.3. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een verkeerde behandeling en een oneigenlijk gebruik van de goederen.

5.4. In dit verband wordt erop gewezen dat een groot deel van de aangeboden goederen van massief hout is gemaakt. Als gevolg daarvan kunnen overeenkomstige gebruikssporen zichtbaar worden, vooral als dieren erop bijten. Om bijtwonden op het massieve hout te vermijden, raadt de Verkoper aan de dieren van bijtstokken te voorzien (cf. ook de informatie bij de bestelde goederen).

 

  1. Eigendomsvoorbehoud en verrekeningsverbod

6.1. De verkoper behoudt zich de eigendom van de gekochte artikelen voor tot de volledige betaling van de koopprijs; elke overdracht van de goederen tijdens de periode van eigendomsvoorbehoud is uitdrukkelijk verboden.

6.2. De klant is niet gerechtigd vorderingen op de verkoper te verrekenen met de koopprijs of de verzendkosten. Dit verbod op schadevergoeding geldt echter niet in geval van insolventie van de Verkoper en evenmin voor tegenvorderingen die rechtsgeldig verband houden met het onderhavige contract en die gerechtelijk zijn vastgesteld of door de Verkoper uitdrukkelijk zijn erkend.

 

  1. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 De door de Verkoper geëxploiteerde website alsmede de volledige inhoud daarvan, met name teksten, foto’s, afbeeldingen, grafieken, prints, textielontwerpen, films, presentaties, geluiden, illustraties en eventuele software alsmede alle handelsmerken en/of modellen zijn beschermd tegen ongeoorloofd gebruik door industriële eigendomsrechten, met name auteursrechten, rechten op namen en afbeeldingen, handelsmerken en/of geregistreerde of niet-geregistreerde modelrechten.

7.2. Alle nieuws, afbeeldingen en het ontwerp van de website zijn uitsluitend bestemd voor de persoonlijke informatie van de klant. Gebruik op eigen risico. Het reproduceren, kopiëren en afdrukken van de gehele website is alleen toegestaan met het oog op het plaatsen van een bestelling bij de verkoper als exploitant van de virtuele winkel. Elk gebruik buiten de selectie en aankoop van goederen vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper of, indien de respectieve rechten niet bij de Verkoper berusten, van de kant van de houder van de rechten. Elke verdere bewerking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of openbare reproductie gaat het normale gebruik te boven en vormt een inbreuk op het auteursrecht.

7.3. Voor op maat gemaakte producten of bestellingen buiten het bestaande assortiment eist de Verkoper dat de Klant zich heeft vergewist van het niet-bestaan van eigendomsrechten van derden. Indien artikelen door de Verkoper worden vervaardigd volgens tekeningen of originele monsters van een klant, is de Verkoper niet aansprakelijk voor rechten, in het bijzonder industriële eigendomsrechten van derden. De klant verbindt zich ertoe de verkoper te vrijwaren en schadeloos te stellen in geval van een inbreuk op de rechten van derden.

 

 

 

 

  1. Slotbepalingen

8.1. Plaats van handeling is Bad Ischl, Oostenrijk.

8.2. Voor zover dwingende wettelijke bepalingen zich hiertegen niet verzetten, is op deze overeenkomst uitdrukkelijk het Oostenrijks recht van toepassing; de toepassing van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten. Hetzelfde geldt voor de plaats van de bevoegde rechter in geval van geschillen: Het bevoegde gerecht in de vestigingsplaats van de verkoper is bevoegd.

8.3. Indien een bepaling van deze AV ongeldig of niet-afdwingbaar is, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze AV hierdoor niet aangetast. De ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen worden in dat geval vervangen door geldige en afdwingbare bepalingen die juridisch en economisch het meest aansluiten bij het doel van de te vervangen bepalingen.

8.4. Deze GTC zijn beschikbaar op www.petucci.eu. Bovendien kan dit document worden afgedrukt of opgeslagen. De klant kan de AV en de gegevens van de bestelling bovendien archiveren door ofwel de AV te downloaden en de op de laatste pagina van het bestelproces samengevatte gegevens in de internetwinkel op te slaan met behulp van de functies van de browser.

 

  1. Klachten/Geschillenbeslechting

Voor klachten staat de klantendienst (e-mail: www.petucci.eu) ter beschikking. De Verkoper neemt niet deel aan een alternatief systeem voor geschillenbeslechting. De Europese Unie heeft een onlineplatform (“ODR-platform”) opgezet voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen. U kunt het platform vinden op: http://ec.europa.eu/odr De verkoper is niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

 

Bijlage 1:

 

Annuleringsformulier

Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen.

 

Naar:

Kaj Hensen

Eigenaar Tulp

Weissenbach 95

4822 Bad Goisern

e-mail: info@tulpe.shop

 

Hierbij herroep ik de door mij gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen

 

Besteld op Ontvangen op

Factuurnummer:

Reden voor de

teruggaven:

 

Naam:

Adres:

Datum: Handtekening:

(alleen vereist voor mededelingen op papier)

 

 

Kaj Hensen
Tulp timmerwerk montage en handel
Weissenbach 95
4822 Bad Goisern

CONTACTINFORMATIE

Telefoon: +436604005415
E-mail: info@tulpe.shop
Internetadres: www.tulpe.shop
UID-nummer: ATU74559845

GEREGLEMENTEERDE / ONAFHANKELIJKE BEROEPEN

Functieomschrijving: Timmerman
Professionele kamer van koophandel: Wirtschaftskammer Oberösterreich

 

 

FEDERAAL GILDE VAN TIMMERLIEDEN

EN HOUTONTWERPER

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen

met klantinformatie

 

(Langeafstands- en uitgaande zaken)

 

 

Inhoudsopgave

1) ALGEMEEN

2) SLUITING VAN HET CONTRACT IN DE WEBSHOP/VERKOOP OP AFSTAND

3) SLUITEN VAN OVEREENKOMSTEN BUITEN VERKOOP OP AFSTAND/KOSTENRAMINGEN/ALGEMENE INFORMATIE OVER HET SLUITEN VAN OVEREENKOMSTEN

4) HERROEPINGSRECHT

5) PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

6) REPARATIES

7) LEVERING EN VERZENDING

8) EIGENDOMSVOORBEHOUD

9) GARANTIE

10) AANSPRAKELIJKHEID

11) SCHADELOOSSTELLING BIJ INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN

12) PLICHT TOT SAMENWERKING

13) TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTBANK

 

 

 

 

1) ALGEMEEN

1.1 Deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden (hierna te noemen “AV”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de werkbesteller, afnemer of opdrachtgever (hierna te noemen “Opdrachtgever”) en ons Kaj Hensen “Tulpe” (hierna te noemen “Leverancier”) met betrekking tot onze goederen en/of

 

diensten, in het bijzonder aankoopcontracten, contracten voor werk en diensten of andere in opdracht gegeven diensten (inbedrijfstelling, montage, enz.). Het opnemen van de eigen voorwaarden van de klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders overeengekomen. Indien de leverancier een langere zakelijke relatie met de klant heeft, zijn deze AV van toepassing, zelfs als niet specifiek naar hun geldigheid wordt verwezen. De AV zijn ook van toepassing op nabestellingen, zelfs als deze niet afzonderlijk mondeling of schriftelijk zijn overeengekomen.

 

1.2 Een consument in de zin van deze AV is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel, noch zelfstandig zijn. Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een juridische transactie handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

 

1.3 Het is medewerkers van ons bedrijf verboden toezeggingen te doen die afwijken van deze voorwaarden. Mondelinge afspraken zijn alleen van kracht als ze schriftelijk worden bevestigd door de leverancier.

2) SLUITING VAN HET CONTRACT IN DE WEBSHOP/VERKOOP OP AFSTAND

 

Zoals hierboven vermeld is AGB Webshop www.tulpe.shop

 

3) SLUITEN VAN OVEREENKOMSTEN BUITEN VERKOOP OP AFSTAND/KOSTENRAMINGEN/ALGEMENE INFORMATIE OVER HET SLUITEN VAN OVEREENKOMSTEN

 

3.1 Mondelinge mededelingen van Leverancier – ook op verzoek van Afnemer – zijn vrijblijvend, ook indien daarin prijzen, data en andere technische specificaties zijn vermeld.

 

3.2 De overeenkomst komt tot stand door verzending van de orderbevestiging van Leverancier aan Afnemer of, bij gebreke daarvan, door uitvoering van de levering aan Afnemer. In elk geval komt het contract ook tot stand zonder verzending van een orderbevestiging als de klant het aanbod van de leverancier schriftelijk aanvaardt of het schriftelijke bestelsjabloon van de leverancier ondertekent.

 

3.3 Indien de door de klant ondertekende orderbevestiging afwijkt van zijn order, geldt in geval van twijfel de orderbevestiging, tenzij de klant een consument is. In dit geval wordt er geen overeenkomst gesloten met een consument.

3.4 Onze kostenramingen zijn alleen bindend als ze specifiek voor een klant zijn opgesteld en schriftelijk zijn ingediend. Bovendien zijn al onze schriftelijke kostenramingen onderhevig aan betaling, vooral als ze een gedetailleerde planning bevatten die door de klant is aangevraagd. Deze kosten worden afgetrokken van het orderbedrag wanneer de bestelling wordt geplaatst.

afgetrokken. We zijn gebonden aan deze kostenramingen gedurende 30 dagen vanaf de datum van indiening.

3.5 Offertes en kostenramingen worden naar beste weten verstrekt; er kan geen rekening worden gehouden met opdrachtspecifieke omstandigheden die buiten de kennis van ons bedrijf vallen. Als er tijdens de uitvoering van de bestelling meerwerk of kostenstijgingen nodig zijn, zal ons bedrijf de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Als de klant niet binnen een week een beslissing neemt over de voortzetting van de onderbroken werkzaamheden of de kostenverhogingen niet aanvaardt, behoudt ons bedrijf zich het recht voor om de geleverde deelprestaties te factureren en zich terug te trekken uit het contract.

 

3.6 Significante, redelijke afwijkingen in de afmetingen en afwerkingen (kleur en structuur), in het bijzonder in het geval van nabestellingen, blijven voorbehouden – ongeacht het type afgesloten contract – voor zover deze in de aard van de gebruikte materialen liggen en gebruikelijk zijn. Wijzigingen die te wijten zijn aan het materiaal, bijvoorbeeld in afmetingen, kleuren, hout- en fineeruiterlijk, nerf en structuur, enz. worden in het bijzonder als objectief gerechtvaardigd beschouwd.

4) HERROEPINGSRECHT

 

4.1 Consumenten die in de EU wonen, hebben het recht om een overeenkomst te herroepen als

 

1. de overeenkomst wordt gesloten in gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de handelaar en de consument op een plaats die niet de verkoopruimte van de handelaar is,

 

2. waarvoor de consument een aanbod heeft gedaan in de omstandigheden bedoeld in Z. 2,

 

3. gesloten in de verkoopruimten van de handelaar of door middel van communicatie op afstand, onmiddellijk nadat de consument persoonlijk en individueel is aangesproken op een andere plaats dan de verkoopruimten van de handelaar, in gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de handelaar of zijn vertegenwoordiger en de consument, of

 

4. die is gesloten tijdens een door een handelaar of zijn gevolmachtigden georganiseerde excursie met de bedoeling of het resultaat dat de handelaar reclame maakt of laat maken voor de verkoop van goederen of de verlening van diensten aan de consument en daartoe overeenkomsten sluit met de consument

 

5. de overeenkomst tussen een handelaar en een consument wordt gesloten zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de handelaar en de consument in het kader van een distributie- of dienstverleningssysteem dat is georganiseerd voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het moment van sluiting van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van technieken voor communicatie op afstand;

 

6. de consument zijn contractuele verklaring niet heeft afgelegd hetzij op de door de handelaar permanent voor zijn handelsdoeleinden gebruikte terreinen, hetzij bij een door de handelaar daartoe gebruikte stand op een handelsbeurs of markt, hetzij de handelaar of een met hem samenwerkende derde de consument naar de door de handelaar voor zijn handelsdoeleinden gebruikte terreinen heeft gebracht in de loop van een promotiereis, een excursie of een soortgelijk evenement, hetzij door hem persoonlijk op straat aan te spreken, en de overeenkomst niet onder de punten 1 – 5 valt.

 

Het herroepingsrecht volgens Z.6. is niet beschikbaar voor de consument,

 

a. indien hij zelf de zakelijke relatie met de ondernemer of diens vertegenwoordiger is aangegaan met het oog op het sluiten van deze overeenkomst,

 

b. indien de sluiting van de overeenkomst niet is voorafgegaan door besprekingen tussen de partijen of hun vertegenwoordigers; of

 

c. in het geval van overeenkomsten waarbij de wederzijdse prestaties onmiddellijk moeten worden geleverd, indien deze gewoonlijk worden gesloten door handelaren buiten hun verkoopruimten en de overeengekomen vergoeding niet meer bedraagt dan 25 euro, of indien het bedrijf naar zijn aard niet in permanente verkoopruimten wordt geëxploiteerd en de vergoeding niet meer bedraagt dan 50 euro

 

d. in het geval van contractuele verklaringen die door de consument worden gedaan in de fysieke afwezigheid van de handelaar, tenzij de consument hiertoe door de handelaar is aangespoord.

 

De consument heeft geen herroepingsrecht bij op afstand of buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten in overeenstemming met de Duitse wet op de consumentenbescherming. Z. 1. – 5. via

 

a. Diensten, indien de handelaar – op grond van een uitdrukkelijk verzoek van de consument en een bevestiging van de consument dat hij op de hoogte is van het verlies van het herroepingsrecht bij volledige uitvoering van de overeenkomst – vóór het verstrijken van de herroepingstermijn was begonnen met de uitvoering van de dienst en de dienst vervolgens volledig is uitgevoerd,

 

b. Goederen die worden vervaardigd volgens specificaties van de klant of die duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften.

 

De consument heeft ook geen herroepingsrecht in het geval van overeenkomsten die buiten verkoopruimten zijn gesloten (regels 1-4) en waarbij de door de consument te betalen tegenprestatie het bedrag van 50 euro niet overschrijdt.

 

4.2 Verdere uitzonderingen en meer gedetailleerde informatie over het herroepingsrecht vindt u in onze herroepingsinstructies.

5) PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

5.1 Tenzij anders vermeld in onze productbeschrijving, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief de wettelijke belasting toegevoegde waarde. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

 

5.2 In principe worden alle goederen geacht te zijn besteld zonder montage. Tenzij anders overeengekomen, worden montagewerkzaamheden in opdracht gefactureerd op basis van het aantal gewerkte uren tegen bewijs. Aangevraagde overuren, overuren, nachtwerk en andere extra operationele kosten worden apart betaald in overeenstemming met de collectieve arbeidsovereenkomst of wettelijke toeslag. Voor andere mogelijke kosten in verband met een installatie, zie punt 12 Medewerkingsplicht. [Gegebenenfalls streichen]

 

5.3 Bij leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten ontstaan waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn en die voor rekening van de klant zijn. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het overmaken van geld door kredietinstellingen (bijv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of -belastingen (bijv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met het overmaken van geld als de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling verricht vanuit een land buiten de Europese Unie.

 

5.4 Voor bestellingen op afstand heeft de klant de keuze uit verschillende betalingsmogelijkheden, die worden aangegeven in onze online shop.

 

5.5 Indien voor aankopen via de online shop vooruitbetaling is overeengekomen, is betaling direct na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd. [Gegebenenfalls adaptieren]

 

5.6 Als de betalingsmethode “PayPal” is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, met inachtneming van de Gebruiksvoorwaarden van PayPal, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full. [Gegebenenfalls streichen]

 

5.7 Indien voor de betaalwijze koop op rekening is gekozen, is de koopprijs verschuldigd nadat de goederen zijn geleverd en gefactureerd. In dit geval dient de koopprijs binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur zonder aftrek te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. De Leverancier behoudt zich het recht voor om de betaalmethode kopen op rekening alleen aan te bieden tot een bepaald ordervolume en deze betaalmethode te weigeren als het opgegeven ordervolume wordt overschreden. In dit geval zal de leverancier de klant informeren over een overeenkomstige betalingsbeperking in zijn betalingsinformatie in de online shop.

 

5.8 Bij overeenkomsten die niet via de online shop worden afgesloten, is 30 % van het orderbedrag verschuldigd bij ontvangst van de orderbevestiging, tenzij anders overeengekomen; een eventueel toegezegde leveringstermijn gaat pas in op de betaaldatum. Nog eens 30% van het orderbedrag is verschuldigd bij levering. Als de klant deze verplichting niet nakomt, heeft de leverancier het recht om de levering in te houden. Het saldo moet worden betaald bij voltooiing en facturering. Facturen moeten binnen 14 dagen worden voldaan.

 

5.9 In geval van verzuim verplicht de klant zich tot het vergoeden van de aanmanings- en incassokosten die nodig zijn voor de geëigende gerechtelijke vervolging, voor zover deze in redelijke verhouding staan tot de ingediende vordering, en tot het betalen van een vertragingsrente van 9% per jaar. De wettelijke rente op achterstallige betalingen voor ondernemers blijft onverlet.

 

5.10 Indien de klant zijn betalingen niet nakomt, zijn betalingen opschort of indien een faillissements- of gerechtelijk akkoord wordt aangevraagd, wordt de volledige resterende schuld opeisbaar.

 

In het geval van consumententransacties geldt dit alleen als de leverancier zelf zijn diensten al heeft uitgevoerd, ten minste een van de achterstallige diensten van de afnemer al ten minste zes weken verschuldigd is en de leverancier de afnemer zonder succes een herinnering heeft gestuurd onder dreiging van het verliezen van de termijn en het stellen van een respijttermijn van ten minste twee weken.

6) REPARATIES

 

6.1 Leverancier wijst Afnemer op het onrendabele karakter van herstel indien Afnemer niet uitdrukkelijk aandringt op herstel tegen welke prijs dan ook. Indien pas in de loop van de reparatie en zonder dat dit voor de Leverancier op grond van zijn vakkennis ten tijde van het sluiten van het contract herkenbaar was, blijkt dat de zaak ongeschikt is voor restauratie, stelt de Leverancier de Afnemer hiervan onverwijld op de hoogte. In dat geval betaalt de klant de tot dan toe gemaakte kosten of, als hij erop staat en dit technisch nog mogelijk is, de kosten voor de montage van gedemonteerde artikelen.

7) LEVERING EN VERZENDING

 

7.1 De levering van goederen geschiedt door verzending naar het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het afleveradres dat is opgegeven in de orderverwerking van de leverancier doorslaggevend. In afwijking hiervan is, als de betaalmethode PayPal is geselecteerd, het afleveradres dat de klant bij PayPal heeft gedeponeerd op het moment van betaling bepalend.

 

7.2 Als het transportbedrijf de verzonden goederen terugstuurt naar de leverancier omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de mislukte verzending. Dit geldt niet als de klant daadwerkelijk gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, als hij niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die tot de onmogelijkheid van levering heeft geleid of als hij tijdelijk verhinderd was om de aangeboden dienst te aanvaarden, tenzij de leverancier hem vooraf een redelijke kennisgeving van de dienst had gedaan.

 

7.3 Indien de klant optreedt als ondernemer, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen over op de klant zodra de leverancier het goed heeft geleverd aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren. Als de klant handelt als consument, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen in principe pas over op de klant of een persoon die gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen wanneer de goederen worden overhandigd. Niettegenstaande het voorgaande gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen over op de afnemer, zelfs in het geval van consumenten, zodra de leverancier de goederen heeft geleverd aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de overbrenging uit te voeren, indien de afnemer de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de overbrenging uit te voeren, opdracht geeft de overbrenging uit te voeren en de leverancier deze persoon of instelling niet vooraf aan de afnemer heeft genoemd.

 

7.4 In geval van zelfafhaling zal Leverancier Afnemer eerst per e-mail informeren dat de door Afnemer bestelde goederen klaar staan voor afhaling. Na ontvangst van deze e-mail kan de klant de goederen afhalen op de maatschappelijke zetel van de leverancier volgens afspraak met de leverancier. In dit geval worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

8) EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

8.1 Ten aanzien van consumenten behoudt Leverancier zich de eigendom van de geleverde zaken voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is voldaan.

 

8.2 Met betrekking tot ondernemers behoudt de leverancier zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat alle vorderingen die voortvloeien uit een lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan.

 

8.3 Indien de klant handelt als ondernemer, is hij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. De klant cedeert alle vorderingen tegen derden die hieruit voortvloeien bij voorbaat aan de leverancier ter hoogte van de betreffende factuurwaarde (inclusief btw). Deze opdracht geldt ongeacht of de voorbehouden goederen zonder of na verwerking zijn doorverkocht. De klant blijft gemachtigd om de vorderingen te innen, zelfs na de overdracht. De bevoegdheid van de leverancier om de vorderingen zelf te innen blijft hierdoor onaangetast. Leverancier zal de vorderingen echter niet innen zolang Afnemer zijn betalingsverplichtingen jegens Leverancier nakomt, niet in verzuim is met betaling en er geen verzoek tot opening van een insolventieprocedure is ingediend.

9) GARANTIE

 

In geval van gebreken zijn de bepalingen van de wettelijke garantie van toepassing. Niettegenstaande het voorgaande:

 

9.1 Voor ondernemers

 

a. een onbeduidend gebrek geeft in principe geen aanleiding tot garantieclaims;

 

b. de leverancier het type rechtsmiddel kan kiezen;

 

c. de verjaringstermijn begint niet opnieuw als er een vervangende levering wordt gedaan binnen de aansprakelijkheid voor gebreken.

 

9.2 Indien de afnemer als consument optreedt, wordt hij verzocht over geleverde goederen met duidelijke transportschade bij de bezorger te reclameren en de leverancier hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele garantieclaims.

 

9.3 De klant wordt erop gewezen dat er mogelijk onderhoudswerkzaamheden van zijn kant moeten worden uitgevoerd, in het bijzonder armaturen en gemeenschappelijke onderdelen moeten worden gecontroleerd en eventueel geolied of ingevet, dichtingsnaden moeten regelmatig worden gecontroleerd, buitenschilderwerk (bijv. ramen) moet telkens worden bijgewerkt afhankelijk van het soort lak of glazuur en de invloed van het weer. Deze werkzaamheden maken geen deel uit van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het niet uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden kan de levensduur en functionaliteit van de onderdelen aantasten zonder dat dit aanleiding geeft tot vorderingen wegens gebreken tegen de aannemer.

 

9.4 De professionele installatie van moderne ramen en buitendeuren verbetert de energiekwaliteit van het gebouw en maakt de gebouwschil strakker. Om de luchtkwaliteit binnenshuis op peil te houden en schimmelgroei te voorkomen, moet aan extra eisen voor de ventilatie van het gebouw worden voldaan volgens Ö-Norm. Een ventilatieconcept dat in dit verband nodig kan zijn, is een planningstaak die geen deel uitmaakt van de bestelling bij ons bedrijf. Deze taak moet in elk geval door de klant/opdrachtgever worden geregeld. Zorg tijdens de verwarmingsperiode voor voldoende vochtigheid, anders bestaat het risico op overmatige voegvorming en beschadiging. Gebrekkig onderhoud door de klant leidt tot het verlies van garantieclaims.

 

10) Aansprakelijkheid

 

De Leverancier is jegens de Klant aansprakelijk voor alle contractuele, quasi-contractuele en wettelijke aanspraken, met inbegrip van aanspraken uit onrechtmatige daad, voor schade en onkostenvergoeding als volgt:

 

10.1. De leverancier is onbeperkt aansprakelijk voor elke wettelijke reden

– in geval van opzet of grove nalatigheid,

– in geval van opzettelijk of door nalatigheid toegebracht letsel aan leven, ledematen of gezondheid.

 

10.2. Als de leverancier door nalatigheid een wezenlijke contractuele verplichting schendt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract, tenzij de aansprakelijkheid onbeperkt is in overeenstemming met de bovenstaande clausule.

 

10.3. In alle andere opzichten is aansprakelijkheid van de leverancier uitgesloten.

 

10.4. Indien door de klant plannen worden verstrekt of maten worden opgegeven, is de klant aansprakelijk voor de juistheid ervan, tenzij de onjuistheid ervan duidelijk is of tenzij natuurlijke maten zijn overeengekomen. Indien een plan, maat of instructie van de afnemer onjuist blijkt te zijn, stelt de leverancier de afnemer hiervan onmiddellijk in kennis en verzoekt hij de afnemer binnen een redelijke termijn passende instructies te geven. De tot dan toe gemaakte kosten zijn voor rekening van de klant. Als de instructie niet binnen een redelijke termijn wordt ontvangen, is de klant aansprakelijk voor de gevolgen van verzuim.

11) SCHADELOOSSTELLING BIJ INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN

11.1 Indien leverancier volgens de inhoud van de overeenkomst naast de levering van de zaken ook gehouden is de zaken volgens bepaalde specificaties van cliënt te verwerken, staat cliënt er voor in dat de door cliënt aan leverancier ten behoeve van de verwerking ter beschikking gestelde inhoud geen inbreuk maakt op rechten van derden (bijvoorbeeld auteursrechten of merkrechten). De klant vrijwaart de leverancier tegen vorderingen van derden die deze tegen de leverancier kan instellen in verband met een inbreuk op hun rechten door het contractuele gebruik van de inhoud van de klant door de leverancier. In dit verband draagt de klant ook de redelijke kosten van de noodzakelijke juridische verdediging, met inbegrip van alle gerechtskosten en advocatenhonoraria in het wettelijke bedrag. Dit is niet van toepassing als de klant niet verantwoordelijk is voor de inbreuk. In het geval van een claim door een derde partij is de klant verplicht om de leverancier onmiddellijk, naar waarheid en volledig te voorzien van alle informatie die nodig is voor het onderzoek van de claims en een verdediging.

12) PLICHT TOT SAMENWERKING

12.1 De klant (opdrachtgever) zorgt tijdig en op eigen verantwoordelijkheid en kosten voor de benodigde vergunningen van derden, meldingen aan autoriteiten, het verkrijgen van goedkeuringen. Bovendien dient de klant na te gaan of de te leveren goederen of de te verrichten dienst voldoen aan de toepasselijke wettelijke bepalingen.

 

12.2 Indien de klant nalaat een overeenkomstige controle uit te voeren of de nodige vergunningen te verkrijgen, is de leverancier niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade of vertraging in de uitvoering en is hij bovendien gerechtigd om van de klant alle bijkomende kosten en uitgaven te vorderen die voortvloeien uit de vertraging waarvoor de klant verantwoordelijk is. Als de klant een consument is, blijft de toepasselijkheid van de bepaling van § 1168a ABGB onaangetast.

 

12.3 In geval van montage in opdracht dient de klant ervoor te zorgen dat op de overeengekomen leverings- of montagedag de betreffende montageplaats toegankelijk, vrij van alle obstakels en gereed is voor de installatie van het verkochte product, anders is de leverancier gerechtigd eventuele extra kosten en lasten van de klant te vorderen. [Gegebenenfalls streichen]

 

12.4 Bij het afleveren van de goederen wordt ervan uitgegaan dat het voertuig direct naar het gebouw kan rijden en daar kan lossen. Extra kosten veroorzaakt door andere transportroutes of door moeilijke toegang van het voertuig tot het gebouw worden apart in rekening gebracht. Voor transporten voorbij de 2e verdieping moet de klant mechanische transportmiddelen voorzien. Trappen moeten begaanbaar zijn. Indien de uitvoering van de werkzaamheden door de leverancier of de door hem ingeschakelde personen wordt belemmerd door omstandigheden waarvoor de afnemer verantwoordelijk is, worden de daarmee samenhangende kosten (bijv. werktijd en reiskosten) in rekening gebracht.

12.5 Eventueel benodigd extra metsel-, timmer-, smid-, elektricien- en schilderwerk dient de klant altijd op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening uit te voeren. De schrijnwerker is niet gerechtigd om werk uit te voeren dat buiten de reikwijdte van zijn handelsvergunning valt. Indien dit eventuele meerwerk op de overeengekomen leverings- of uitvoeringsdatum niet zodanig is voltooid dat de leverancier onmiddellijk met de montage kan beginnen, is de leverancier gerechtigd eventuele extra kosten en uitgaven van de afnemer te vorderen.

 

12.6 Indien verankering aan wanden en plafonds noodzakelijk is, dient de klant ervoor te zorgen dat de ondergronden geschikt zijn voor boren of bevestigen, anders vervalt onze aansprakelijkheid voor eventueel ontstane schade volledig.

 

12.7 Het dragen en verplaatsen van deur- en raamkozijnen e.d., metselwerk en eventueel benodigde steigers dient de klant zelf te verzorgen of aan te brengen, tenzij deze uitdrukkelijk in de prijs zijn inbegrepen. Ook de nodige verlichting en stroomvoorziening zijn voor rekening van de klant. [Gegebenenfalls streichen]

 

12.8 De klant is verplicht – zo nodig ook met behulp van een daartoe bevoegde derde – de levering of dienst nadat deze conform de overeenkomst is geleverd, te bevestigen door ondertekening van een werkblad.

 

Tenzij de klant een consument is, bevestigt hij daarmee dat de overeenkomst zonder gebreken is nagekomen.

13) TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTBANK

 

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen is het recht van de Republiek Oostenrijk van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waarin de consument woonachtig is.

 

Indien de afnemer een ondernemer is in de zin van artikel 1.2, is de plaats van de statutaire zetel van de leverancier de exclusieve bevoegde rechtbank. Zowel voor vorderingen ingesteld door de handelaar tegen de consument als voor vorderingen ingesteld door de consument tegen de handelaar, is de bevoegde rechtbank de woonplaats van de consument als de consument zijn woonplaats heeft in de EU maar niet in Oostenrijk. Indien de consument zijn woonplaats of gewone verblijfplaats in Oostenrijk heeft, kan hij alleen worden gedagvaard voor de rechtbank in wiens arrondissement de woonplaats of gewone verblijfplaats is gelegen; in dit geval kan de ondernemer door de klant alleen worden gedagvaard in zijn vestigingsplaats, tenzij de wet een andere bevoegde rechtbank voorschrijft.