Algemene voorwaarden

Webwinkel Tulpe.shop

  1. Algemeen

1.1. De volgende algemene voorwaarden (afgekort aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle juridische transacties tussen Kaj Hensen, de eigenaar van Tulpe, Weissenbach 95, 4822 Bad Goisern, (afgekort aangeduid als Verkoper) als exploitant van de webshop www.tulpe.shop (afgekort aangeduid als Webshop) en eventuele contractuele partners van Verkoper in het kader van bestellingen in de webshop (afgekort aangeduid als Klant).

1.2. De leveringen en diensten van de Verkoper vinden uitsluitend plaats op basis van de toepassing van deze AV in de versie die van kracht is. Afwijkende voorwaarden van klanten worden alleen aanvaard indien deze uitdrukkelijk en bindend schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3. De Verkoper kan de AV te allen tijde wijzigen. Bestaande klanten zullen hiervan op de hoogte worden gebracht. Instemming met de wijziging van de AV wordt geacht te zijn gegeven indien de klant een overeenkomst met de Verkoper blijft aangaan.

1.4. Duits is de contracttaal.

1.5. Voor zover deze AV de schriftelijke vorm voorschrijft, zal daaraan in het algemeen door een e-mail worden voldaan.

 

  1. Bestelprocedure, offerte, sluiting van het contract

2.1. Alle informatie over goederen en prijzen in de Webwinkel en in het kader van het bestelproces van de Klant zijn niet-bindend.

2.2. De in de Webwinkel aangeboden producten vormen geen juridisch bindend aanbod. De Klant wordt hierbij slechts uitgenodigd tot het doen van een aanbod door het plaatsen van een bestelling.

2.3. Voordat een bestelling wordt ingediend, moeten de registratiegegevens worden ingevoerd als gast (eenmalige bestelling) of voor registratie in de Webwinkel (voornaam, achternaam, bedrijf (indien van toepassing), straat en huisnummer, postcode, stad, land, e-mailadres, telefoonnummer, BTW-ID (indien van toepassing). Nadat u zich voor de eerste keer hebt geregistreerd, is verder alleen een login nodig met e-mailadres en wachtwoord. De Klant is verplicht de verstrekte velden en gegevens in de registratie- en bestelformulieren volledig en naar waarheid in te vullen. Een bestelling is pas mogelijk wanneer alle verplichte velden van de inschrijvings- en bestelformulieren zijn ingevuld. Bij het plaatsen van een bestelling dient de Klant de gewenste goederen te selecteren met inbegrip van het aantal/hoeveelheid alsook de keuze van de verzendingswijze en de betalingswijze, waarbij de respectieve precontractuele informatie voor consumenten overeenkomstig § 5a van de wet op de consumentenbescherming (“KSchG”) en § 4 FAGHP (“FAGG”) wordt meegedeeld. De informatie kan in de winkelwagen worden gevalideerd. De Klant kan zijn offerte alleen indienen via het bestelformulier van de Webwinkel. Door op de knop “Bestelling met betalingsverplichting” te klikken, doet de Klant een bindend aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst voor de goederen die zich in het winkelmandje bevinden. Door het verzenden van de offerte wordt de precontractuele informatie geacht te zijn verstrekt en wordt deze AV geacht te zijn overeengekomen voor de rechtsverhouding met de Verkoper.

2.4. Na het verzenden van de bestelling ontvangt de klant een automatisch gegenereerde orderbevestiging dat de bestelling is ontvangen. Deze orderbevestiging houdt nog geen aanvaarding van het contract in. Het dient enkel om de Klant te informeren dat de bestelling door de Verkoper is ontvangen. De Klant is verplicht om kennelijke fouten in de orderbevestiging, evenals afwijkingen tussen de bestelling en de orderbevestiging, zo spoedig mogelijk mee te delen.

2.5. Het koopcontract komt pas tot stand met de aankondiging van aanvaarding en levering. Het koopcontract wordt niet bewaard door de verkoper. De Klant kan evenwel de verklaring van aanvaarding samen met de essentiële inhoud van het contract afdrukken.

2.6. De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

2.7. Indien bestellingen niet kunnen worden geleverd, bijvoorbeeld als gevolg van leveringsproblemen van de leverancier, worden de klanten daarvan onmiddellijk op de hoogte gebracht. Reeds gedane betalingen zullen onmiddellijk worden terugbetaald.

2.8. Levering aan consumenten vindt uitsluitend plaats binnen Europa.

2.9. Door de bestelling te plaatsen, verzekert de Klant dat hij of de ontvanger van de goederen ouder is dan 18 jaar.

2.10. Een commerciële wederverkoop van de goederen door de Klant is niet toegestaan.

 

  1. Recht van herroeping (herroepingsrecht)

3.1. De Klant heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de Klant of een aan hem toe te schrijven derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Verkoper op het volgende adres door middel van een schriftelijke verklaring (per post of e-mail) op de hoogte brengen van uw beslissing om dit contract te herroepen.

 

Kaj Hensen

Eigenaar Tulp

Weissenbach 95

4822 Bad Goisern

E-mail: info@tulpe.shop

 

Daartoe kan de Klant gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor annulering (Bijlage 1 van de AV), dat echter niet verplicht is.

 

Om de herroepingstermijn en -termijn na te leven, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn te verzenden.

 

3.2. Indien de Klant zich terugtrekt uit dit contract, zal de Verkoper alle betalingen die hij van de Klant heeft ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de Klant een ander type levering heeft gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door de Verkoper wordt aangeboden), onmiddellijk en ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de Verkoper de kennisgeving van uw terugtrekking uit dit contract heeft ontvangen, aan de Klant terugbetalen.

 

Voor deze terugbetaling wordt hetzelfde betaalmiddel gebruikt dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in geen geval worden voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. De Verkoper kan terugbetaling weigeren totdat hij de goederen heeft teruggekregen of totdat het bewijs is geleverd dat de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 

De Klant moet de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk veertien dagen na de dag waarop de Klant de Verkoper op de hoogte heeft gebracht van de herroeping van deze overeenkomst, terugsturen naar het adres van de Verkoper, Kaj Hensen, Eigenaar Petucci Interiors & Accessories, Weissenbach 95, 4822 Bad Goisern.

 

De termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen worden verzonden. De Klant zal de directe kosten voor het terugzenden van de goederen op zich nemen.

 

De Klant is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen indien deze waardevermindering van de goederen te wijten is aan een behandeling die verder gaat dan wat nodig is om de kwaliteit, de eigenschappen en de functionaliteit van de goederen vast te stellen.

3.3. De klant verliest zijn herroepingsrecht indien bij verzegelde producten (gesealde kunststofverpakking) het zegel/de gesealde kunststof na levering is verwijderd. Dit is in overeenstemming met § 18, lid. 1 Z 5 FAGG om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne.

3.4. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op goederen die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, die duidelijk aan persoonlijke behoeften zijn aangepast (zoals gravures, maataanduidingen, enz.) of die door hun aard niet geschikt zijn voor terugzending.

 

  1. Betalings- en leveringsvoorwaarden

4.1. De vermelde prijzen zijn geldig op het ogenblik van de bestelling, inclusief belasting over de toegevoegde waarde. De betaling van de facturen moet in euro gebeuren. Alleen de betalingswijzen die in het kader van de bestelling worden aangeboden, worden aanvaard.

4.2. Indien er naast de vermelde prijs van een product afzonderlijke verzendkosten in rekening worden gebracht, wordt dit tijdens het bestelproces aangegeven. De verzendkosten worden tijdens het bestelproces berekend en vermeld en zijn voor rekening van de Klant.

4.3. De Verkoper aanvaardt de betalingswijzen vermeld op de website. Indien geen andere betalingswijze is overeengekomen, verbindt de Klant zich ertoe de koopprijs volledig te betalen bij het sluiten van de overeenkomst. Betaling is onmiddellijk verschuldigd. De verzending van de goederen vindt pas plaats nadat het bedrag op de bankrekening van de Verkoper is bijgeschreven. De opgegeven kredietkaart wordt onmiddellijk na verzending van de bestelling gedebiteerd. De gegevens van de kredietkaart worden in geen enkele vorm opgeslagen.

4.4. In geval van levering in een niet-EER-land draagt de Klant alle invoer- en uitvoerrechten, met inbegrip van alle douanerechten, vergoedingen en heffingen.

4.5. De Verkoper is slechts verplicht tot uitvoering nadat de Klant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan die voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk zijn. Tenzij anders is overeengekomen, verzendt de Verkoper de bestelde goederen binnen 6 weken na ontvangst van de betaling. Eventuele indicaties van leveringstermijnen zijn niet bindend. De niet-naleving van de leveringstermijnen geeft de Klant in ieder geval slechts het recht het herroepingsrecht uit te oefenen indien de Verkoper de levering niet uitvoert ondanks het feit dat hij schriftelijk een termijn van ten minste 2 weken heeft gesteld. De leveringstermijn zal worden verlengd met de duur van de belemmering ten gevolge van alle omstandigheden onafhankelijk van de wil van de partijen, zoals gevallen van overmacht, onvoorzienbare bedrijfsstoringen, officiële interventies, vertragingen bij vervoer en douane-inklaring, transportschade, arbeidsconflicten. Voor zover deelleveringen mogelijk zijn, zijn zij ook wettelijk toegestaan. Elke deellevering wordt als een eigen transactie beschouwd en kan door de Verkoper afzonderlijk worden gefactureerd. Het risico van toevallige teloorgang en toevallige verslechtering gaat op de Klant over bij de overdracht aan de vervoerder/bezorger die met de levering is belast.

 

 

 

  1. Garantie / schadevergoeding / aansprakelijkheid

5.1. De wettelijke voorschriften zijn van toepassing op garantieclaims.

5.2. In principe is de Verkoper alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door lichte nalatigheid is uitgesloten. Deze beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing op persoonlijk letsel. Schadevergoeding voor gevolgschade, vermogensschade, niet gerealiseerde besparingen, renteverlies en schade uit aanspraken van derden jegens de Klant is uitgesloten, tenzij deze opzettelijk door de Verkoper of door grove nalatigheid is veroorzaakt.

5.3. Voor schade als gevolg van onjuiste behandeling en onjuist gebruik van de goederen, wordt de aansprakelijkheid van de Verkoper uitgesloten.

5.4. In dit verband dient erop te worden gewezen dat het merendeel van de aangeboden goederen uit massief hout bestaat. Op die manier kunnen gebruikssporen zichtbaar worden, vooral als dieren erop bijten. Om bijtwonden op het massieve hout te voorkomen, raadt de Verkoper aan de dieren stukjes hout te geven om in te bijten (zie ook de informatie die bij de bestelde goederen is gevoegd).

 

  1. Eigendomsvoorbehoud en uitsluiting van verrekening

6.1. De Verkoper behoudt zich de eigendom van de gekochte goederen voor tot de volledige betaling van de koopprijs; elke overdracht van de goederen tijdens de periode van eigendomsvoorbehoud is uitdrukkelijk verboden.

6.2. De klant is niet gerechtigd vorderingen op de Verkoper te verrekenen met de koopprijs of de verzendkosten. Dit verbod op schadevergoeding geldt echter niet in geval van insolventie van de Verkoper en evenmin voor dergelijke tegenvorderingen die rechtsgeldig verband houden met het betrokken contract en die door een rechtbank zijn vastgesteld of door de Verkoper uitdrukkelijk zijn aanvaard.

 

  1. Intellectuele eigendomsrechten

7.1. De door de Verkoper geëxploiteerde website alsmede de volledige inhoud ervan, met name teksten, foto’s, afbeeldingen, grafieken, drukwerken, textielontwerpen, films, presentaties, geluiden, illustraties en eventuele software alsmede alle handelsmerken en/of modellen zijn beschermd door industriële eigendomsrechten, met name auteursrechten, naam- en beeldrechten, handelsmerken en/of geregistreerde of niet-geregistreerde modelrechten zijn beschermd tegen ongeoorloofd gebruik.

7.2. Alle nieuws, afbeeldingen en het ontwerp van de website zijn uitsluitend bestemd voor de persoonlijke informatie van de klant. Het gebruik is op eigen risico. Het reproduceren, kopiëren en afdrukken van de volledige website is alleen toegestaan met het oog op het plaatsen van een bestelling bij de Verkoper als exploitant van de virtuele winkel. Elk gebruik buiten de selectie en aankoop van goederen vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper of, indien de respectieve rechten niet bij de Verkoper berusten, dan van de houder van het auteursrecht. Elke verdere bewerking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of openbare reproductie gaat het normale gebruik te boven en vormt een inbreuk op het auteursrecht.

7.3. In het geval van op maat gemaakte producten of bestellingen buiten het bestaande assortiment, gaat de Verkoper ervan uit dat de Klant zich ervan heeft vergewist dat er geen eigendomsrechten van derden bestaan. Indien de Verkoper artikelen vervaardigt op basis van tekeningen of originele monsters van een Klant, is de Verkoper niet aansprakelijk voor eventuele rechten, in het bijzonder eigendomsrechten van derden. In geval van inbreuk op rechten van derden verbindt de klant zich ertoe de verkoper te vrijwaren en schadeloos te stellen.

 

 

 

 

  1. Slotbepalingen

8.1. De plaats van vervulling is Bad Ischl, Oostenrijk.

8.2. Voor zover dwingende wettelijke bepalingen zich hiertegen niet verzetten, is op deze overeenkomst uitdrukkelijk het Oostenrijkse recht van toepassing; de toepassing van het UN-kooprecht is uitdrukkelijk uitgesloten. Hetzelfde geldt voor de bevoegde rechtbank in geval van geschillen: de bevoegde rechtbank is die van de maatschappelijke zetel van de verkoper.

8.3. Indien afzonderlijke bepalingen van deze AV ongeldig of niet-afdwingbaar zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen van deze AV onaangetast. In dat geval worden de ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen vervangen door geldige en afdwingbare bepalingen die in juridisch en economisch opzicht het meest aansluiten bij het doel van de te vervangen bepalingen.

8.4. Deze AV is beschikbaar op www.petucci.eu. Bovendien kan dit document ook worden afgedrukt of opgeslagen. De Klant kan de AV en de bestelgegevens bovendien archiveren door ofwel de AV te downloaden ofwel de gegevens die op de laatste pagina van het bestelproces in de Webwinkel zijn samengevat, met behulp van de browserfuncties op te slaan.

 

  1. Klachten / geschillenbeslechting

Voor klachten staat de klantendienst (e-mail: www.petucci.eu) ter beschikking. De Verkoper neemt niet deel aan een alternatief systeem voor geschillenbeslechting. Wat de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen betreft, heeft de Europese Unie een onlineplatform (ODR-platform) opgezet. Het platform is te vinden op: http://ec.europa.eu/odr. De Verkoper is niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

 

Bijlage 1:

 

Formulier voor herroeping

Indien u het contract wenst te herroepen, gelieve dan dit formulier in te vullen en terug te sturen.

 

Naar:

Kaj Hensen

Eigenaar Tulp

Weissenbach 95

4822 Bad Goisern

E-mail: info@tulpe.shop

 

Hierbij herroep ik de overeenkomst die ik heb gesloten voor de aankoop van de volgende goederen

 

Besteld op ontvangen op

Factuurnummer:

Reden voor

Teruggave van de zending:

 

Naam:

Adres:

Datum: Handtekening:

(alleen vereist voor mededelingen op papier)